در رویارویی با عکس ها نمی توانیم به آسانی به تفسیری قابل اعتماد دست پیدا کنیم.

مگر آنکه از قبل شناختی نسبت به عکس مورد نظر داشته باشیم و بدانیم :

چه کسی، چه وقت، کجا، چگونه و به چه منظوری عکس را گرفته است.

این ها اطلاعات زمینه ای هستند، که ممکن است درونی، بنیادی یا بیرونی باشند..

گوینده : فاطمه شریفی فرزانه

منبع : کتاب نقد عکس – تری برت – ترجمه اسماعیل عباسی، کاوه میرعباسی