«‌تجزیه ی آهسته» در راه ابریشم …

چیزی واقعی وجود ندارد. تنها شیوه دیدن است که وجود دارد. «فلوبر» عکاس همواره در پی نمایاندن تصویری تامل برانگیز از واقعیت در محدوده قاب‌ خویش است. گاه حقایقی آشکار در قالب مصداق‌های موجود در واقعیت جلوه می‌کنند و در نگاه تیزبین و دقیق عکاس به تصویر کشیده می‌شوند. گاه ادامه مطلب…