نمایشگاه مجازی، کلاس عکاسی

by Abelardo Morell (1948)